Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

V. 89. Rhif L NEWYDDION O WYD A HEDDWGH. -1 (T/DIAGS OF EIFE Á- Ì'EACE.) h'í'i PáN OLYGÌAEÌII W. JöNBS. Äa ya äì*ryvL ì chwi newyddìon da." Ä .AlCT. xvi. 32. . ' ' '■'"'■■■/î: 'i-'ínii- ■ ',','' ■f '■% t. " A Day of Good Tidings." > > • ' —Geo. .■ .' 'i'htì l'.ii.iUen Snare.—'l'. I.S. >' "' ' < "' '■ '' '. ( . ' '. t ' i ^ t,i< * ', ,fi.V;',í;'.N*r