Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEREN ORLLEWINOL iS Gv • Vvf. XXII.] GORPHENAF, 1865. Rhif. 231. BLAGUR MYFYRDOD. «AN y PARCH. D. EVANS, DUDLEY» O'B "GBEAT.." wythno' a> ^' ^n ^wyr- y dydd cyntaf hwnw o'r Weijj VL*» a r dryeau yn gauad lle yr oedd y dysgybiion yr legY1888^'1' ynnghyd rhag of'nyr Iuddewon. daeth ^rth^nt8™8 sa'°«dd yn y canol, ac a ddywcddodd <W» íangnefedd i chwi"—loan xx. 39. ìfteth FATH gyfno<î rí>yfeddol yn hanesydd- le y, amser' oedd y cyfnod a gymerodd Mf nD^ ^fydüad y swper yn yr oruch- 0j ^ ell> a'rymddangosiad i'r dysgyblion ar ]aJr adgyfodiad. STmgasglodd yn nghyd <ibvff tr° liaws ° amgylchiadau pwysig a y ~^r°us'adueddent igynhyrfu teimladati gyj,eriDí oud ni welwyd erioed y fath Í^^Syönulliad o ddygwyddiadau syn- rnp ° aruthrol a'r cyfryw a ymwasgant beth 1>r adeg ryfeddo1 hon- Y fath GerlfU rDyfedd a bentyrant o amgylch Mae mane' y ^8' Golgotha, a'rbedd! ^ y trydydd dy-dd yn awr wedi gwawrio, ^aer i au °'r llys breÌQÌo1 wedi dyfod i ^ÿíbtl ìì agor drws y oarchar, Iesu wedi ac w {a ' ^0 wedi ymddangos i amryw, a »„ e fe yn awr yn myned i'r odfa ddirgel, glQ^?elirganei ddysgyblion mewn ystafell j ìfyQ Ierusalem. Nodiadau. J^jj" ^ANLYNWYS ORIST A GYDYMGYFAR- ^ych^T ER DYBENI0ìí crefyddol. Pan j'ern^ y ddau ddysgybl o Emmaus i jjjjp.a en)' cawsant yr un ar ddeg wedi ^gasgiu yn nghyd, ac ereill gyda hwynt. st0r r Praidd gael eu gwasgaru gan y ynjD.agLiarw' et0 nid ydynt yn hir cyn ^&af i ^r oedd amgylchiadau yn dra ^«uuîad^ hyüJ' DÌ anghofient eu cyd" Oedrj fed'raì gofid eu rhwystro. Yr (^allor?11 calonau yn awr ar ymdori gan Hiacu] , Yr oedd Haul eu gobaith wedi cyfiUr , ° dan gwmwl du,—tarddle eu " ^r r? j?e^wyddwch wedi sychu i fyny ; j yr jj eddym ni yn gobeithio mai efe oedd I cydvrnQ a Waredai yr Israel f er hyny, ' Wol gyDTUlient' a chadwent odfa gre" ^yddia'i i, lawer ° broffeswyr crefydd y deitha- yn a gadwant ymaith ó gym- öiewn fre«Jbrodyr' ac o dŷ Dduw, pan ffolacij tt a.blÌQder. Nid oes dim yn yn nju" tíon ydyw yr adeg fwyaf neillduol, mae arn y dylent fyQed; dyma'r amser uyat fwyaf o anghen cysur, dyddan- **• AXlt 1 vy XXI*. wch, cydymdeimlad, a nerth. Dafydd a elai i gynteddau týyr Arglwydd bob amser y goddiweddid ef gan ofid a thrallod. Ni fedrai erlidigaeth eu rhwystro. Yr oedd eu gelynion yn awr yn syehedu am eu gwaed, ac yn barod i ruthro arnynt fel bleiddiafd ar wŷo. Trwy amser y croeshoeliad a'r claddedigaet'h yr oedd nerth ac awdurdod geiriau eu Hiachawdwr wedi eu cysgodi a'u diogelu ; " Gadewch i'r rhai hyn fyned yẅaith." Ond yn awr y mae y dymhestl ar dori allan o^r newydd, ac o ganlyniad 'cauant y drysau rhag ofn yr Iuddewon. Ond er y gwna ofn yr Iuddewon beri iddynt sicrhau y drysau, ni fedr eu rhwystro i gydymgynnull. Mae nerth y loadstone tiefol i'w casglu, yn gryfach na'r ofn allanol f w gwasgaru. Ni fedrai erlidigaethaU creulonaf uffern, yn oesau tywyllaf y byd, beri i ganlynwyr Crist roddi i fyny eu cydgynnulliad. Os na allent gydgyfarfod yn y dydd, cyfar: fyddent yn y nos. Os na fedrent gyfarfod yn gyhoeddus heb gael eu Uadd neu eu carcharu, ymgynnulìent yn ddirgelaidd. Ni fedrai bygythion na chadwynau, car- charau na merthj'rdod, eu cadw ar wahan. Mae hanes crefyddyn Nghymruyn ddigom i brofi hyn. Ni wnai eisieu lle cyssegredig i gyfctr- fod ynddo eu rhwystro. Ni feiddient fyned i'r deml, ac ni argynnygient ychwaith fyned i un o'r synagogaa, ond ni cha hyny eu rhwystro i gydaddoli; ymgyfarfyddant mewnystafell gyffredin, mewh heol ddiglod yn y ddinas. Gwnaethant yr un peth o'r blaen yn nghymdeithas eu Haígíwydd, ar yr achlysur mwyaf pwysig a fu eirioed, pau yr ymgyfarfyddasant yn yr oruwchystafell. Nid y lle a gyssegra yr achlysur, eithr yr achlysur a gyssegra y Ue. Nid yr adeilad a santeiddia yr addoliad, eithr yr addoliad a santeiddia yr adeilad. Mae canlynwyr Crist wedi ymddwyn yr un modd yu mhob oes o'r byd. Pregethai yr apostolion mewn taì annedd, yn yr heolydd, mewn carcharau, pa le bynagy cawsent ddyniou i'w gwrando. Gwnaeth merthyron Iesu bob rhan, yn agos, o'r byd gwareiddiedig yn le addoliad. Ymgyfarfyddent i addoli Crist yn llechfanau y bryaiau, yn llochesau y mynyddoedd, yr. ogofeydd y ddaear, yn nirgel-leoedd yr anialwch, ac ar lanau cuddiedig yr afonydd, &c. Oyssegrasant