Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYF. VII. 1 ÍEHIF 2. MAWRTH, EBRILL a MAI. I H^ fiEÄüBSìMìtl wli/" VIW VJF3M Mfar.. ai]X^K W Tr>* a4 "K £ mtl)\Jm wWMìÿm Üjk: (fyNT' Ç£x}[}oeööiaö <§í}xvaxtevo£ CYLCHDAITH y WYDDGRUG PBIS D¥T G-BINIOG. TAILORHsTG OUìlS to measure from Trousers „ Cord Trousers „ oie Trousers „ 30/- 8/6 7/6 7/6 «vn«vvh'V%ni»vvv,wvv>vv%/vvvv/vvvv'vv'vv%/v'vv%/v**»*/v'V» PATTERNS ON APPLICATION 9if and &fy/e 9>erfeef. ALL OEDEES PERSONALLY ATTENDED TO 4=0, HIOH STREET, tpbboutg: CYHOEDDWYD GAN D. ANGEL RICHARDS. Argraphwyd gan Janies Hughes, Heol Newydd, Wyddgrug.