4ui^*"*lW\ CEEDDOR Y TONIC SOL-FFA. 75 AT EIN GOHEBWYB. Byddwn ddiólchgar os bydd i bob gohébiaeth i'r Ceedd- oe Tonic Sol-ffa gaél ei hanfon i ni, i fod mewn llaw ar neu cyn yr 20fed o'r mis, i Bev. John Robebts, Fbon, Cabnabvon. Y Gebddobiaeth am y Mis hwn tw :— "I'ft UNIG DDOETH DDUW;" Gan John Thomas, Blaenanerch. "BYDDIN DIRWEST;" GanÌTBANz Abt. "TLWS YDYW SEION;" Ameeicanaidd. Y TYMOE. Dyma y tymor gweithio wedi dyfod. Yn misoedd hyfryd a gwresog yr haf y mae yn anhawdd myned 'yn mlaen gyda dim ag sydd yn gofyn llafur meddyliol; a dichon mai y íFordd oreu yw yr hon a fabwysiedir gan y rhan fwyaf, sef rhoddi dosbarth- ìadan heibio gyda dyfodiad yr haf, a'i hail ddechreu yn yr Hydref, yn hytrach na cheisio eu dal i fyny, yn eiddil ac aneffeithiol trwy y flwyddyn. Gyda dyfodiad y tymor gweithio, y mae yn Uawen- ydd genym weled cynlluniau yn cael eu gosod i lawr, a mesurau yn cael eu mabwysiadu, gyda golwg ar i'yned yn mlaen, a gwneyd rhywbeth i bwrpas mewn cysylltiad a'r Sol-ffa. Y symudiad ag sydd yn tynu mwyaf o sylw yn y cyfeiriad hwn yn bresenol, yw ffurfiad "Undeb Sol-ffa Gogledd Cymru." Ym- ddengys i ni fod y symudiad hwn yn farn hollol yn ei le; ac y mae y sefydliad, mor bell ag y gallwn ni weled, o ran ei gyfansoddiad a'i amcan, yn gyfryw ag sydd yn haeddu cefnogaeth wresog pob Solffäydd sydd o fewn ei gylch. Nid ydys i ddysgwyl, bid sicr, aa fydd siarad yn erbyn a gwrthwynebu y sefydliad ìaionus hwn, fel pob gwaith da arall; a dichon y ;eimla ambell un ar ei galon i ddifrîo a cham-liwio •hai o'r personau sydd yn dal cysylltiad ag ef. Hoff raith rhai pobl yw pigo beiau, a phriodoli gau- Idibenion, a thaflu rhwystrau o bob math ar ffordd mrhyw waith nad oes ganddynt hwy ran helaeth •n ei ddygiad yn mlaen. Ond ein cyngor ni i rweinyddion y symudiad gwerthfawr, buddiol, ac Bgenrheidiol hwn ydyw, ar iddynt fyned yn mlaen, gan gadw eu llygaid yn sefydlog at y nod sydd ganddynt mewn golwg, a pheidio pryderu na threulio eu hamser yn ofer gyda neb na dim a fyddo yn ymgodi yn eu herbyn, neu yn ceisio gosod ei ^iun ar eu ffòrdd. Y mae amcanion pwysig a gwerthfawr ag y gallai yr Undeb hwn eu cyrhaeddyd. Y mae pawb yn deall nad oes un amcan gan yr Undeb i osod deddfau a chyfreithiau, na cheisio caethiwo na tbra-awdurdodi ar neb. Yr amcan, yn hytrach, ydyw uno Solffawyr y Dywysogaeth—eu cylymu yn un frawdoliaeth garedig, i'r pwrpas o gydweithredn a chynorthwyo eu gilydd, yn ysbryd yr hen wirair—" Undeb syäd nerth." Bwriedir cynal cynadleddau, yn nghanol yr haf ac yn ngwyliau y Nadolig, bob blwyddyn. Ÿn y cynadleddau hyny, darllenir papurau gan rai o'r rhai mwyaf talentog, medrus, a gweithgar ar y pynciau y bydd mwyaf o angen cael sylw arnynt. Dygir gerbron y cynlluniau goreu i ffurfio a dwyn yn mlaen ddosbarthiadau, a rhoddir engreifftiau o'r dulliau goreu i gyfranu addysg gerddorol; cedwir Uygad craffus ar sefyllfa cerddoriaeth yn mhob parth o'r wlad, a threfnir y mesurau goreu er codi i fyny y bylchau a ganfyddir o bryd i bryd; cedwir sylw ar ganiadaeth Cymru—nodweddion arbenig caniad- aeth Gymraeg, yn gyffredinol a chrefyddol, a chwilir am y moddion mwyaf effeithiol i buro a dyrchafu ein cerdd«riaeth, ac i'w dwyn i ddylanwadu yn fwy grymus er daioni ar gymeriad ein cenedl; a threfnir y dulliau goreu i gael llyfrau, ymarferiadau, a darnau cerddorol o bob math o'r fath oreu, ac am y prisiau rhesymol. Mae yn anhawdd meddwl nas gall y cynadleddau hyn, yn y rhai y bydd rhydd- ymddiddan, gan y rhai mwyaf profiadol a gweithgar, ar y gwahanol faterion a ddygir gerbron, lai na bod o fantais fawr i bawb ag y mae caniadaeth ei wlad yn gorwedd yn agos at ei galon. Yr ydym yn deall hefyd y bwriedir cynal, o leiaf un gylchwyl fawr bob blwyddyn, yn mha un y bydd cerddoriaeth dda, iachus, goethedig, yn cael ei datgan gan aelodau yr Undeb. Amcenir hefyd cael ym arferiadau cystadleu- aethau, ac arholiadau mewn cysylltiad a'r Undeb, er mwyn symbylu, arwain yn mlaen, cyfarwyddo, cefnogi, a gwobrwyo pobl ieuainc ein gẁlad yn eu llafur cerddoroL. Bydd yr Undeb, felly, yn cyfranogi o nodwedd coleg, academi, a chymdeithas gerddorol; ac nid oes un amheuaeth na fydd y manteision o'i ffurfio yn amhrisiadwy. Ymafler ynddo, gan hyny, ar unwaith; ac yr ydym yn camgymeryd os na fydd gan y Cyngor yn y Bala y llawenydd o hysbysu ei fod yn cynwys rhai canoedä o aelodau. Ymddenys i ni mai y diffyg mawr yn ein gwlad yw diffyg trefn, cysondeb, a thrẁyadledd. Pan yn ffnrfio a dwyn yn mlaen ddosbarthiadau Sol-ffa, gofaler am drefn, Na adawer i'r dosbartn, ar un