Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

''7=^ŷ^â^^m' -------'—7!—™—,-" ■ -. •-------------'— |Ä# CYF* L 0#R RHES NEWYDD, "-%,# r 'iwer & gyimâweírìaîit* a 0wvlbodaí ara^îieiT»" SORFA TSOìMITH ■tr eÝitfty. 'rw (rny:T:VSìiy-.Ol 1851. c*r.N.sfw Aàfia,.;,.....................................,....... m-. ,« , tîrlKvcì yn Amt..................... i.........., l.s>3. ÄÌrtýlìfevServddo] yn : . '■■.vmrtt___,...„...,...,....., Jöa y/'dẁm Dy "..,.; w.,.;„.-.,.......................'..,... m Àrwiwdíìnu.................. ....................... ÌT4 tlvfsn" vt{diadau s íMiẁieìu îecfeýii...».. ........... Î7-3 At iNíatltetes......,.................................. ÌÌ7 Y .Sahboîb .......................................... 178 íîaîýnioa. Crí'fytíá................._____........... ÎFíì Y fí'brdd î d("eiiíl U, •. .:.;.■ íh -------..___......... ÎSI Y Gvsqaîŵ Fawr, í;c,............................... Ì83 Gar.-tg?fieithiitd y f.Hir I.hjŵl......................... Í8S- ¥ ;ry«k1ei.t.liaç oi' tiiewj■ jr Eíengyl &c................ iís4 '.üra3 Lív!ìVíìdóXy tìíämI Utmjr........ ÁrdíU-tnirosiaá.Mir.' :.;: Í3S ■ÍS9 tm- •, "RDÍHN: ARGRÄFFWYl* GàN.