Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

- s/ì m r< rrf-i i ' Z* rf< CRON RtttF 503,] MAI, ÌS85. Cyf, XLÍIÍ CYHWTSIAD. íNEIiCHÎON k BAS5SSI0H. GwregyM» s ìîf , :'. ~,r,tu ,.,».,,,-....,.,.,..,.......»,.. 138 Bvd aTenaiâ ...'.'.."............'.....,.,............... 140 vV üàí ....... - .... At's.V.".".7* .7,., 7 7 Dìwedd gyrfa yr ,\\ Mr. lîathew A.rrWd, Gasí • * •......- • • ..... 117 ..... 148 ...,,151 i ..... 153 j ..... 153 • ..... IH j Yr Lav ! ., 1 „tM 186 j Y Swáa» ,. «* I MÍS. 157 . .... 1 f*9 j y Seai dtó...... - ■..... ... ., 159 YniÄi-ì.... í'.iu î ,'t'r 1','.-. ■ .-. .. ..... 159 ___160 ? Gwrt *»•■•,;■ í ju C b ia ___,101 ! ifa-raW ..*............ ..... 161 ..... im ; '•ív. foâà f «■■•«■!»• ( 1: v ' : -•-■ NíAETtt. .... 163 •*-♦*•<»-.•-•*;? ..,....,■,.. 164 Kv ÌC-.U- \ i) ;»r ..... .... 164 BALÀ í CTHOEDDEDIG GAN ÎL EVANä