Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

líhif. 4J *-. {Cyf, 65 /« f- Pris Cûwecheiaiog- I'w taiu wrth ei äderbyii. ŵ#4 :<J '» Yfe +***,*?" fW •JtM, EBRILL, 1873. ŵ&* yn addurnW^'dablus o'ìi paiioh. william î:uaVIí CYNV7YS1AD, , j!''r. TT'ẄA' Cotioi! am .Mrs. Lot Hughes. Gan v Parch S. Davi< sji ■.....•...... 13s j&4gofion Ghwanegoì ain Mr. Joue^ Bryntmon............-........ 138, " í"i:ýchwüh arnoeh eicli hunain." Oàn vdiwéääÈÉ^MiS .Torm 'Joiíos, Bwutirion, -Llttnfair-CH iT-inìoi: ... /............................" 143 Aihi-oiíia :\h CẄrifoîdeb; Gtnu y Pareh Owen Owèn................145 U '. ỳr Âctau—a*i Awgrynùadàu, Çáá y Parch. H. Wiìccoc ...... 152 A :ì■:.-., Dtîiaiì i Ddiwvdrwvdd gychi Ohr-JiivfLd. Gan v Pareh. T. JoncsD.D. ...:....'......................................... 15íì Liyerpooí:—Trem ar Jdechreuacl a chynydd yr achös yn y He ...... 161 ÍA^iîâîON:— * ..... Trefîynon...................,,,,,.......,...,...-......,.......... 168 L.'óùiottioîì Ajçurywiaethol............................................. 169 ■Gímed—Prìodwyd—Bu Farw............................v-........ 170 Rhuíain.................,....,...,,..,,.,»................î-.-... Î7S :,.-.■ .-;-î35.-i' ;;'"'' BAIGOE: íl 0 R D D E,D IG Y■ N Y LLYPEFA WESLEY AÌ D D 31, YictorîaPlace, Bangor,\ AC I'W (ÎŴD ŴAÎí WBẄDDOGHpîí. T WÈSMÌYÀED . <4pnZ. 1873. . •?'