Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

! 11. : • , , ' s-iiiì', ...... • . ■ ' î)yj.................. •••„>, ."- ■' ■ >i ,< . " 4 ' . ' , , < idt i, < »,'•, ~ t i ■ \j " < . ! ...... ...... i'. /■'-;;'"i-.i ......... ...... ...... , ,, - ' i - .. ? • - j ' > ...... 861 ...... 361 758 859 360 7' .?, ^ « ", CìiacrTal-iwcìi, ><> 'i •; -l - ..'.■ ,.!■ 7 .'< Kâi 7 tî;iíS ;- W,;«. •-.%;.. '«' • ;*_ •, IH'UÌ TMMYfi ... ..... laj »«■•' *rnî. En< " >th i David f Tvn . fn \( .1 !í ^ ' 11 .• :,.. .1 " 'tn i tf • >K í •" 'iî- ' I s ,' ,....... ....... !fì ' l'" 'f^ " . ' i i í \i? ... 1 1 L 'tl • II I . J. , '. , ...." ..... " ..... ____ " ...... ! rV ill'W' ■ "............ ...... ■1 Gwiiym Mynwy ... : 1 ". ' "'.,,.. ' Jtnwrdden ...... ...... 363 70íi ?>m 368 369 370 370 370 870 370 870 "Ì7(ì 370 871 • '■ , ' ' 372 , 372 ' ' \ • • > > >' • i« • í í - ■ . , ■ iyf, !.^yi vn .•"-.'t'C' ••''■ . , ...... ...... ...... ( v, t Trhnîsoì y L!L\]yd<l\vyr yn Pwydu GaerfyrduiYi ... ...... ...... ..... -i a i \i ,. , ....... ..... ...... víaríu;I -1 ...... Cyfaríbd Biyriyddo! ÎAiníy.iin ...... ■ .... Ba ;.'•• a. '<.■■>•-.:<....... ... . i, 1 <i ,i • ............ ...... í ,,ri ' , t„?% ^.l( Irrefj loi . .... ____ ...... ..... ' .:.... Criia-.'i • ,c !' ■'• ' -•- * .•*_ . ...... ' :•,- ,' <;;., \ :~ ■ " . .... ...... ..... Y I.)r, Chalmers.................. 577 . • . i ■ ' - \ ■ > ..... .___ ....... 377 II .Xì;vTt:N (ìWLM-ùh, .- ............. ....... ?;- ...... ...... B7'8 i-,i> ,, " , ..... ...... ...... ; 7B ............. ..... M79 !!.'., s 'A' i . ..... ...... ;-,73 ..... ::79 ' ì i i- ...... ' 7. ■" 'ì .... ,'570 - ' -" '.................3SÌ 37 2 774 574 .:;:• .r; ;í7.-> 7/7 377 777 377 777 í ' "!■■ :,! CAERFTRDDIN: CYHOEDDWYD AC AR WERTII GA7N íTI'GII WILUAM JONI-iS ; AR WERTH HBPI'D «AN ÁLÎCE WIL.LIAM8» YNSWYDDFA SE1ÌE2Î GOMEE, H E O L - Y - B R E N 1 N lir. IL xlt inî.i, 7t ALjtir's ì> Grand, Liurd.rn : Mrd. Ji. n l'. J«\'J • */;-.<•. L' fr i - yr, L.'i , i, .\ 77 i|!rU ... '■« 77!