Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRAETÍÍODAÜ, Sce. irn i wu vi......... mirn Bíi'tt n .' íl ........ ...... îì"'WÎsiad ísraeì. ...... '...... ...... ì . • r <)e<, yn NjCr.ymru—SefyPíft t h ' '<i ...... ...... AẃoÌv:.fÌfí.fJ ' ! 't i ' l f » ( > !' m....... ' rch. ì'). T,L 1 "ac '! ..... - « <* , ii T* fi' ìíì . -, . ' ........... '',.*.'" _,ij. i ...... ..... ■ .. ............ «.•'.■ •-•, :i id y ' v ......... ... A: :•- • ■> * .................. f: -ry.v£ .*m" ........ ,. IíWHYä-JIYO ■ÌAíílW-NTAET '. ' " r" ' % l' ' i », . V, ' , « Àíe'. 'i. Gwyffecld-funìd ____ ...... V " t! ............ ...... !•!'.•• • ->>.............. .- ' s : g ...... ...... ...... . 1 , ; í \ ' i'lijc ,.,'í ...... liA^T.bíí-N CH' I /DD'fL.&e. Cyfaríocì ,:üiM.-:ì Cae*-fyr*idm ..... ' ' ............... 91 101 102 1' ':(> H'3 109 110 111 112 113 113 113 314 13 A . i!5 115 ì:.» JJ5 ììfi 11« 116 316 lìÖ 117 Cyíhrfod Abercartaid ...... Cyíarf'.d Cbwar'en.l Mnrganwg .Än'ifh'üii vv> v < • • a ...... ' ' l n \' , n ' >}, ♦. ' t ' '■ * " T:.lywerri............ ' M> ! ", h-'Ù ..... ""■■>"' í,' .i, :>" •*>', -1 ' urc a í • '''i' i'dwjT—-Llydaw ...... ...... ....... a'■••*>., ; ,"•."' ____ \' ì , j- í' ". ■ HANBSTON OWLADOL. * ptií'i" ■':,. íi.-ij ............... ! . ...... i • 1 ...... Ac ;.-! :' .jt y Llywodraeth .. -'•■,' i;<- . . ... ..... ',,n t v • • -- . tra;.-> : —-ÌV*ifro—Cer- < • ', ,i i- ■*" ..*>.•'.' «ì 'íanchíra - I i , i í.'-,i .<■" : ' BrydyJ,.! líh' . . ..... ' -« i1 , < '' L<.<c! ,-i-tf»1, Benfro '............ ..... l^iyyn.ic "*ri'o«lí >.* " i-l Cilfcwyr r.> ■ri.ulau ......... '"': dasaa............ . .... }•'. '. "•[,: 'tlian ..... .«, Maníoo...... ...... ..«, CAERFYRDDIN: CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN HUGH WîLLIAM JONES ; .AR WERTH HEFVD (J.4.N ALICE WÍLLIAMS, YNSWYDDFA SEEËN GOMER, HEOL-T-BEBNIN; A ehan Mr. II. IIi>ohj>, Sí. Sr-atin* 1í Grand, Lìu idan ; MrJ. E. a T. Jo.z% "y.. - . irgraffwyr a Llyfrws ,vyi i„».e ' ree • id, &( Í'RIS CIJWE CBEÎNIOe.