Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Iíhif. 465." MEHEFIN, 1.854. [Cyf. XXXVII. DIACONIAET ITT '■' Tlic cfflc: oi' Deaconry, on ìts first^er/sctiou, was a trust in things mereiy temporal; or what Jerome, noí. •jnjustìy, though, perhaps, (oo conteáipẃoufcly, called the service ot' tables and widows. They were no other -.lian wìiat in uioiìern lan;iua|»e \ve should culi the church's almoners........At uresent, incíeed, in almost ii'i rhs ehurehes where the thrcc ordcrs of Bisliop, Presbyter, and Deacon are found, the last meutioned has iiDsorc oî' chíirge in that parrieular, which at fìrst was his wLoìe ch;:rge, and which alone guve occasicn for ..■ institution of iha oíTiee, insoinueh that wc canuot say that the modera Deacon is, in any respect, the samc vith thc Apostolic Deacon, unless it he ia the name only."—Dk. (ì. Campell. i s o anhebgorion cymdeithas drefnus yw i.vyddogion. Un oanhebgorion cymdeithas ;<.vydr!iav»nus yw swyddogion yn deall eu :wasanaeth, ac yn ei gyflawni yn ffyddlawn. Mae eglwys Crist yn gymdeithas -y gyrn- deithas anrhydeddusaf o bob cymdeithas ; ac y mae yn perthyn iddi, o leiaf, ddau ddos- •>nrth o swyddogion, sef Esgobion a Diacon- iui'J. " Paul a Thimotheus, gweision íe.su Griít, at yr holl saint yn Nghrist Iesu, y ii.'.i sydd yn Philipni, gyda'r Esgobion a'r Diaconiaid." Phil. i. 1. Gelwir sylw y Jai'llenydd at yr ail ddosbarth o'r swyddwyr hyn, set'y Diaconiaid. En*w y Swydd.—DiaJconia; gair sydd ivedi ci gyfìeithu yn amrywiol, fel y dengys }*r enghreifftiau canlynoí:—" Ond Mari.hu f'ecid drafferthus yn ngbylch llawer o (dia- 'wnia) wasanaeth." " Canys efa (Juda^) a ìyfrifwyd gyda ni, ac a gawsai ran o'r (dia- bonia) weinidogaeth hon." " Yna y dysg- íblion, bob un yn ol ei aüu, a fwriadasant infon (diakonia) cymhorth i'r brodyr oedd yn preswylio yn Judea." " Yn gymaint a'm ò'ìù yn apostol y cenedloedd, yr wyf yn niawrhau fy (dialconia) swydd." Wele, f:i'C, yi» un gair gwreiddiol yn cael ei gyf- ieithu yn icusanaeth, gv:cirúdoyacth, cy- ^liorth, a sicydd. Mae y swyddwr, dia- lionos, yn cael ei gyfieithu yn weinidog, a 9'Msanaethwr, a'i adael heb ei gyfîeithu yn ddiacon. " Pwy bynag fyno fod yn fawr yn s'-ch plith chwi, byddcd yn (dialconos) "'eÌHidcg i chwi." " Ei fam ef a ddy wedodd wrth y (diakonoi) gwasanaethwyr, beth °ynag a ddywedo efe wrthych, gwnewch." Gsilw Paul y swyddog gwladol yn (dialtonos) Mcinidog Duw; a Clirist yn (diakonos) ueinìdoy yr enwaediad. Tra y mae epis- Cí>pe, esgobaeth, acepisiopos, esgob, ya gol- ygu bugeiliaéth, neu arolygiaeth, y niae áia~ wnia, a diahcnos, yn ddìeithriad, yn golygu gw~asanàeth o ryw natui' usu gilydd, 31 Gweinì yn y teulu ydoedd diaconiaeth Martha ; gweini yn nghymdeithas y dysgybl- ion mewn pethau arianol ydoedd diaconiaeth Judas ; gweini i feistr y wl'edd ydoedd dia- coniaeth y gweinyddwyr hyny yn y briodas yn Nghana Galilea ; gweini yn y wladwriaeth ydoedd diaconiaeth y swyddog gwladol, yr hwn a elwir yn " weinidog Duw;" u gweini yn yr eglwys Gristionogol yn ddiau yw gwaith y dosbarth pwysig byny o swyddwyr a ad- nabyddir genym wrth yr enw diaconiaid ; o herwydd paham y mae J. V.7., yu yr "Or- aclau Bywiol," yn eithafpriodol yn cyíìeithu diahonos yn weinidog. Natur neu Gymeriad y Gwasan- aeth.—Nid yw y gair gwreiddiol yn cynwys hyn; eithr, ys crybwyllwyd, gwasanaeth yn unig gynwysir ynddo ; oddieithr ei fod yn cy- nwys gwasanaeth o gyraeriad anrhydeddus yu wahaniaetbol oddiwrth un llai anrhydeddus. Dicbon fod yr enghraifft ganlynol yncynwys y gwahaniaeth hwn rhwng y diaionos a'r doulos, y gwa:î a'r caethwas :—" Pwy bynag a fyno fod yn fawr yn eich plith chwi, byddüd yn wcinidog (diafconos) ichwi ; a phwy byna^ a fyno fod yn benaf yn eich plith, bydded yu was (do'dos) i cliwi." Felly, tra nad yw diaìconia yn golygu dim mwy na gwasanaeth, y mae doulcia yn golygu gwasanaeth mwy dirmygedig, sef y gwasanaeth a gyflawnid g,xn gaethweision. Y inae cylch y Jiakoìios, wrth hyny, uwchlaw cylch y doitlos, a'i was- atiaeth, o gwrs, yn cyfateb i'w gylcli: tra yn enw digon anrhydeddus ar y magistrate, fel swyddog gwladol, nid oedd yn rhy uchel a chysegredig i'r sawl ag oedd yn gweini yn y wledd yn Nghana Galilea. Mas y swydd ddiaconaidd yn cael ei deall yn wahanol gan yr amrywiol enwadau cref- yddol. Mae Diacon Eglwys Rufain yn gweinyddu y dirgèlion sautaidd (holy mys- I teries) wrth yr allor, yn pregethu, ac yn bed- ' yddiu. Mae Diicon Eglwy3 Loegr, yn yr