Duw yn ei phalasau a adwaenir yn aniddiÿynf<t%>>.__rs. xlviii. 3. îwr y nloch treigla uchod,—ei wyg hen 1 waaanatth Duwdod; Cana ei hen dinc hynod, Llan, Llan, Llan y w' • fan i fod.' Ebeit l'ahi>i>. O fcwn dy gaerau heddwch boed, I'lh lyBoedd dnued hawddfyd : Er rawyu íy nirodyr mae'r arch hon, A'm cymmydogion hefyd. Pb. Ozxii. ílHIF. VI. CTF. II. TACHWEDD, 1874. Peis 2g. CYNNWYSIAD. Crynodob ........................... Coiiffirmasiwn ncu arddodiad dwylaw ......... I Gynnadledd fawr Eglwysig yn Brighton ...... Yr Eglwys Brotestanaidd yn yr Iwerddon ...... Eegymmundod ColenBO .................. Mr Lloyd Jones yn cwyno nad oee dim myn'd mewn Bydol-ddysg ..................... Y Bwrdd Yrgola'r DegGorchymyn............ í^regethwr Ymnoillduol yn ffoi i chwilio am grefydd Mr John Stuart Mill a'r grefydd nowydd ...... Peryglon rhwd a pha fodd i'w gorcLfygu ... ,.. Diystyru Llywodraeth .................. Barn Llywydd Coleg AboryBtwyth am Gymru a'r Bibl ........................... Coleg y Bedyddwyr yn Rcgont's Park, Llnndain ... Adroddiad i ddangos cynnyt^d yr Eglwjs ...... Amrywion ........................... 81 82 82 85 86 86 86 87 87 8s 89 03 96 96 96 GBYNODEB. M AE Dr. Selwyn, Esgob Lichfield, wedi bod ar daith yo Canada, yn ymwclr d â'r Eglwysi. Ei ddiben ydoedd tynhau rliwyinau cariad ac uudeb rhwug Eglwys Loegr a'r Eglwysi Ainerieanaidd ag sydd wcdi eu geni o'i chrotli hi. Cafodd yr Esgob dderbyniad nawyaf croesawus yrnhob man. Y mac y profiad maitli a gafodd, fel Esgob yn New Zealand gynt, yn ei gymhwyso ef i gydymdeimlo â'r Eglwys yn Canada. Yn ystod ei daith bu yn ymweled âg Esgob Nebrasha ac Esgob Huron. Aeth gyda'r olaf i wcled Eglwys o Indiaid, wedi eu troi i'r ffydd Gristionogol, sef, St. Paul, Eanyungeh, yr lion sydd yn sefyll yn y Goedwig fawr yn nhiriogaeth Toscarura. Yr oedd y dynion, yn ol arferiad eu gwlad,yn eistedd ar y llawr, ar un ochr i'r Eglwys, a'r, merched ar yr ochr arall. Traddododd I)r. Selwyn annerchiud iddynt, trwy gymmorlh cyficithydd ag oedd yn deall yr iaith. Gwnaeth y Pend^fìg Indaidd (Chief) atteb eymmwys iawn gan ddatgan diolchgarwch ei bobl i'r Saeson am ddwyn attynt oleuni yr Efengyl. DA fydd gan lawcr o'n darllenwyr glywed fod symmudiad cryf ar drocd yn yr Iwerddon i gau yr holl dafarndai ar y Sul, a'i fod wedi ennill cefnogaeth pob dospai'th o'r boblogaeth. Y mae cyfeddach ar y Sul yn felldith drom ar ddinas Dublin, ac y mae y trigolion yn gwneud cu goreu i gael ymwared. Yr ydym yn gobeithio y llwydda y symmudiad i'r un perwyl yn Lloegr ac yn Ẃghymru. Yn y trefydd Cymreig y mae y " Pottio " ar y Sul yn llygru awyr- gylch foesol y wlad, yn achosi trueni a thlodi i fìloedd o dculuaidd, ac yn dwyn ymarweidd-dra a dinystr ysprydol ar liaws o eneidiau anfarwol. UN o'r cyfarfodydd pwysiccaf yn nghynnadledd Eglwysig Erighton oedd yr un a gynnaliwyd i drin pwngc Ammheuacth ac Anffyddiaeth yr oes. Darllenwyd traethodau galluog gan Proffeswr West- cott, a Phroffeswr Pritchard. Yr oedd y cyntaf yn amddiffyn y farn uuiongred ynghylch awduraeth yr Efengyl yn ol St. Ioan, a'r ail yn amddiffyn y ffydd Gristionogol yn erbyn athroniaeth atheistaidd Dr. Tyndall a'i frodyr. Y mae Proffeswr Pritchard yn un o brif enwogion yr oes, fel gwr hyddysg yn nedd- fau anian. Dangosodd fod Pencarapwyr Gwyddon- iaeth Anianol, fel Sir Isaao Newton, Faraday, Sir John Herschel ac eraill, wedi dal golygiadau hollol wahanol ynghylch dechreuad y Bydysawd, i opiniynau atheistaidd Tyndall. Y'n llc crcdu i'el Tyndall, fod y gronynau mymrynaidd, neu y llwch cyntefig, o ba rai y lluniwyd y byd a'i gyflawnder, yn dragywyddol ac yn hunan-greedig, yr oedd Sir John Herschell wedi traethu ei farn ddiammheuol mai gan y Creawdwr Dwyíbl y galwyd hwynt i fodolaeth, a bod ôl ei waith yn eglur i'w weled arnynt. pYNNALIWYD cyfarfod neillduol yn ddiweddar \J yn Mhenarllag (Hawarden) y plwyf lle mae mab Mr. Gladstone yn Berson. Yr oedd oddeutu pedwar- ar-ddeg o ofíeiriaid wedi ymgynnull ynEglwys y Plwyf i annog eu gilydd, i gydymgynghori ac i gyd- weddio, o'r bore hyd yr hwyar. Ymae y Parch. Stephen Gladstone yn offeiriad difrifol, duwiol, a gweithgar, ac yn awj-ddus iawn i wneud daioni yn ei gylch. ___________________ CY"NNÀLIWYD cyfres o gyfarfodydd diwygiadol (Mission Services) i'r diben o greu adnewyddiad o fywiogrwydd ysprydol yn y Trallwngyn ddiweddar. Y prif Bregcthwr oedd ýr hyawdl Ficer Kirby Mis- perton, y Parch. George Body. Y mae ef yn un o'r Pregethwyr mwyaf ncrthol yn Lloegr, ac yn treulio ei holl amser yn y gwaith o brcgethu mewn gwahanol ardaloedd, a chynnal " Missions " i ddeffro bywyd yr Eglwys. Y mae ef wcdi bod yn offeryn yn líaw Duw i gyllawni gwaith mawr, ac i ba le bynnag yr elo, y mae bob amscr yn gadael argrafí dwfn ar feddyliau a chalonnau ei wrandawyr. Bu yn y Trallwng o'r blaen sef, y llynedd, ac yr oedd yr holl dref, bron heb eithriad, wedi myned am amser dan ei ddylanwad nerthol. Duw a fendithio ei lafur.