Skip to main content

<&*-î é£- 'C^ KEC, ÂWST, î 128, OVi™WYSIAB. 4*c. catt *,**- ;•-.......... l.l íh;>rHH. Vf |fedtlîTu o ''ÍMn-.î ...... :•!'•'•, ,vydd y Grynfnraej [ : ■ •! loiìr.i Ed. PiUTV sondeb Pryriediça'.üi à\G rraèîb yr'Efengýl ..,. Ifaiìsoddi Esojràau . ,.. Iyì' 5 ì)adlt;invr ..... hasiad Llangefni ioriad Add'ddy ... I pre^etBU ...... '■}■;<<■'!■ g.'■ . . lclioâ ii bi Ch ...... '■•-■. igpi ,., ...... rsrnad E. E, fíaìiesiaeth Cártrefoì 8 Tiuamo 464 ' Ysjroììoeýn DenmaM U^ thyr^di .-■■.'.■wydd:;td .. • i * i gaâ■-. Aíuron. .:... >'rŷf cadaícbóg; ...... ■ v, rofôob (re&doaiaid •i « . aebeUol ...... ■ ■ | ; " ■ . ■ iin Fs wi .;) Tramor ... ■ í Llitciriání dinystriol .... • .ryr.ìaeihau...... ,. . ■ o&ì iiisttj (Yt '■ 472 474 475 Í4. ih. ib. ■í'îf> ih. ÌÔ, rnna-rr- - AT EIN CrOHEBWYSt. F.;m evfavchlod misoi u íra v.-i. «ydd i.ÿjnjtwÿí | KOíá*KÌ^vî:a»îÿnfil.—i •byniwyd y Gohebiae&htm ■■■■>.;. Tiacthaird R. H. ai liaítót ereír ẃ^r n}rá(HÍí'Ovìnruin.—-.\ii'J>J HUhardn i Oftjnýid D. BrniyWQ . v ylcCh.Uiftù tyeU^Ìlýfiitnt Mary tìoberis, ç;an foan'ab Hoberts.-—Aítebion Oih asía J2. ;,.-.i <>,..•., tjiujhytẁ i/.caws.—Cájfàiti Roberì ..dwirdr. «'rBèrtheú ' • ;.\ H .;,',' ' ~:nund.ui iiith;: 'dol Ui v,dd.--l -iji "'•<. Uad f.'hy y in-èìidiir. .Ohkm Wiliams ci gyfaiü {fnaítìi itipäj\ r: ■■-' f'/içS ■..,.-,••>. ii:iif'ir(/fjíi>i.Jlìirtiiiu>i.-~h' • ' ■• ' FedUygiidacíhanfl elsdig f*[fi{ftil, ar fatcrmor bnysj.-- ay ■ ><•/>> >s ;i> ■ ,-i-a.— - ìn ■■ ■■' "■'■•-■ ': . Ifod-fìoi àtí. Li-nr-yh nèdi eì \<ttth tfh ÍTn'. ex.vi. . «. 4Î4.--3 ri/Ä ^n dd,clchccr i uL)daj]/dd 'jJrryd amfi iafur i/íi ^cíffi» ATai«w»«4atí j| PaivÄ. »''. R .■- Dcrhyn- lín-i'fí ^'sijrif >)d>jc; irh.s ; <;ic>>. ir dr>,iì,dd d: nxtith prydgddawl; t&d dyÌRJtít&n -'í ;/'3ia(Ì i' c/(/itri;. ' /■■.■■' -'/ .,;•; ^í/^i//' fẁÿ dv!>vy i ^f-âth çUddyff à'Ŵ cy- hfieddíyny àoleuàd- • • iá ■•, "<.'/ tíirfe ç/ argyhpeddi V beius 'trhynaddo ay ef i i '»<« ?''- Üerhỳmtcyd iyst'uâáèth ò hìwỳf Ltanelìàn yherbyn Pfynou ỳfelbtìtn : cyhoeddìr tt ,>/dc ■• » -4î/Gr.s ''. 1S.. . /' jiẁ"'Vv CXÈfetltíOîí :' ABGR.VF> t'Vi>, AC AR ^'Î^BTH O VN J. i'AP.RY. ..-'i / /L*****J£/.-*-rjt*M