Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

AT'WASAäABXK ŵtfnìŵ, l^ícnntiìriactlr, L§mxmutẅŷ GYNWYSIAD. âaero!iía,d ... ... .,, . _ ....._ í'i gbtb v M'i~~ Hi) iî,-uxk yi \j'í-hvyaà Method.istia.eth n 8ir 3?aesvfed YMo'aẀî üflorthiolaf-i ca-äì .1 îíywi-m Crníyd • >! „, Baî ìI":HìA3ith --"Man .->k <:"ìc, „r \àh, wis.à ckr<i;x Hiays rj'oì >: Miü— Peî.-hau Tramor ..„ Peíhau Oarti'efoí. „., Grefyâd yu líùisiU wra ig>* ... Nytfc y Dryv ... ... ISWIÍîiàan Oyfanaehoi ,., ... ... ,„ „, - - B ìkh .. ■" es d , - SheJJa... ........ „ ... ...... Shílîong ,'iryniau Jynteah—Lîythyr 'Mdsw'rth y Pareh. T. Jonnüîì Jones .. MdÄTÄ'-RESTtt—Lilí hnrcíd o hen an:uv L-l&rid.-íü... Mrs. Wüliams, Wallia............ 13 tr 23 24 33 S7 :íS 3<J 40 ISSS^ s f IjhuIIì: eraoEDDEDiö ac AnaRAfyjír-iG ẅaa í>. ^îLtuaía aKì> sok.