Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

\jj mw^m r^&§è? pä 'm: . Prísŵ. $F " —o— ËKT •11 i U X Xát/XSV3U9L v * ' ■ - i AI WASA.NA12TH •■<■ -' -o u r> y/. a tólulcifci;ẁartb DAN N/OYÌ3D OÝTOSrEDDFOD TliEÌ'ECOA. CYKW.YSÎ A.D: Tn.urrnouAi;,. &c. Paroír.-woh fîôrdu yr A\jjhvydd................... 9 Dìhiu.í{< v ] 5og Morwviv.......,................. IB Ÿ" OhtfW....____."....................._____lÌ9 ÀwdcTÌao!". rarbaol y Beflü....................21 Dyìanwad vr îsírol Babbothdì iẃ (Jymru ..,-,..... 26 IJyfrv (.yfruirii.............., ...*.........,,,» 27 Cyì'ìun v lium lv.uAi.xe:— , ínvarîi , ■ -- M%rÀfe.....£§......V............. 28 ÌÎ.5.T"-.ì,:.j;Ú.m.TH: —- • ' ,' ìffîeÿg^ i Mothodisinild p................... 1# Gwulía ...,/..,.*.....-.1......:.$............ m #SînglyBiVi Iŵlehuá ......„«V,................ ;ü *IJeì.v\Ìion- y Mìf ;->-- . N\th y ììryẃ ».........* .•......,,...... ... .'.,•. fS Y'Byd (VfcíysMot ...........;-----.........i■,... i? Yr Wvfcii.nosvVe.idi.ni i -yy yr hoiì iyd.......„,■'. $8 Cyi'a rí'od 3 tìscl t'r> ẅ î nn '..,,.,..,.... ;,...«----- òi> MAK\v-PcFrvr!i: — Hanr.ah Thortui.'-., Pîasbnŵ-----.............. 40, Morgan Morgan, Tytic.wvt{dk................... iì Toulu ..........\-...........$............•• # Ajwi/y.giad v Wuu : —Eíà uuia-1 v Teutîu.......... 42 Trtímai 1806........ ...___.____........... 42 Iiloíîìoa ........., ........ ............. > ........ 44 JÉSrîOi flaiuíli: UXHOKDDEDIG ACÎ AKOK AFFISDRî D&OS Y CìfTBISTBDD'FOD, tìAH !>.'wiitiiara and soŵ' •