Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

OítBAL T CORA.IT, Bhif. xi. >♦ Chwefror 1,1802. (CYDGAN.) GAN EOS LLECHID. Met. 58 —J Organ or PlANOFORTE aaafe^N^ Adagio. W§ 3EE ŵ= SÄSÎ 3jS íító 53= :Ê 533i 3*=F gËgE 3^^§^ tea r—r ^tS=^4= ^T :pä£ H*=£ ẅ: U^± ££ «^ Trsblb. Alto. Tenore. BAS3. PlANO- JTOBTE. ^P^* =£2= S^ ^g Yn E . den cofiaf hy . ny byth. ^_p_ g—^MLgJdí -M*- -P-F- ^^^ í= =£21 ^2: -fc—Vr EË&3* +^r^ Yn E . den cofiaf hy . ny bytb, Bendith . ion gollais rif y pf^ Ŵ= 32: 25t P-P- f 1 ftv Ben . dith . ion jfoit.inr rira V (49) *rí 3± mm