Skip to main content

BEDÎDD 10 A>. 67 BEDYDD 10 AN. AT MIÌ. Iî. HTT&HES, CEEÎíMAWR. Me. Goìygydd, — Yn rhifyn o'r Hyjjfbrddwr am Ch\vefrawr diweddaf, canfyddais fod fy sylwadau ar fed- ydd Ioan wedi gwneyd cryn gy- nhwrf tua'r Ceíhinawr! Do,gwnaeth- ant gymaint o gynhwrf, nes y meth- òdd fy nghyfaill heidio dyfod allan yr aii waith i amddifiyn cyfeiliornad. Tn nechreu ei ysgrif, dywed fel hyn : " Nis gallaf ddirnad pa'm y rhaid iddo dclarnio adnodau i brofi nad oedd bedydd loan yn fedydd Crist- ionogol, gan íod hyny yn beth mor syn ganddo."- A ydyw methu dir- nad bedydd Ioan, yn proíi pa beth ydyw, Mr. Ilugher ? Neu, ynte, a ddylecu chwi, am nad ydych yn ei ddyall, geisio ei wneyd yr un â'r bedydd Cristionogoì ? • Dywed yn mhellach, " dichon iddo ganfod i'r adran yna gael ei llefaru gan Grist yn yr un c, fhod ag Ioan." Atolwg, ai nid yn yr un cyfnod ag Ioan y llefarodd Crist y rhan arali hefyd ? Eto, dywed fod y rhan olaf o'r ad- nod yna yn milwrio mwy yn fy er- byn nag o'm plaid. Pa sut felly, Mr. Hughes ? a ydyw un gwirion- edd o eiddo Crist yn gwneyd gwir- ionedd arall o'i eiddo yn llai ? " Er y pryd hwnw," sef er Ioan hyd yn awr, medd Mr. Hughes; ond ai gwir hyn ? Nacê, goeliwyf fi: " er y pryd hwnw," sef o'r amser y dechreuodd Ioan gyhoeddi teyrnas- 1 iad Duw, hyd yr amser y llefarodd Crist y rhan olaf o'r adnod dan sylw. Eto dywed, " os cafodd y rhai hyn eu hailfedyddio ar gyfrif nad oedd bedydd Ioan yn fedydd Cristionogol, dylesid ail fedyddio pawb oll a fedyddiwyd â bedydd loan draehefh â bedydd Cristionogol, yr hyn, i'm bryd i, sydd yn annghyson â Christionogaeth." Ar ba gyfrif, debygeeh chwi, Mr. Hughes, amgen yr hwn gyfrif a nodasoch, sef am nad oedd bedýdd Ioan yn fedydd -Cristionogol, yr ailfedyddiodd Paul jc rhai hyn. Dyma genym hanes | am ddeuddeg oedd wedi eu bedydd- j. io i fedydd loan, yn cael eu bedydd- j io dractíefn i enw yr Arglw^ydd Iesu. j Barna Mr. Hughes fod*hyn jn an- j nghyson â Christionogáeth : feliy, j dyna Paul, Apostol mawr y Cenedl- I oedd, wedi myned yn annghyson â I Christionogaeth, yn ol Mr. Ilughes. { A ydych chwi yn dysgwyl i mi eich j coelio chwi, ac anngìioelio Paul ? i Credwyf na dderbyniai yr Apostol- j ion yr un a fedyddiwyd i fedydd I loan i'r eglwys heb eu bedyddio ! drachefn i enw Crist. Eto, £t gallasai j y dysgyblion hyn gael eu bed}Tddio I ar ol i Grist farw, ei gladdu, a'i ad- j gyfodi; ond na wyddent hwy hyny, ; ac yr oedd hyny yn ddigon o sail dros eu hailfedyddio. Eithr nid yw hyny yn profi nad oedd bedydd Ioan yn fedydd Cristionogol, cyn belled ag yr oedd yn cyrhaedd." Nid am y pethau a allasent gymeryd lle yr wyf íi yn gwrthddadlu â chwi, ond am y pethau a gymerasant le, ac a gofrestrwyd yn onest a didwyll gan yr ysgrifenwyr ysbrydoledig: a chonwch na wna, ' gallasai'r peth a'r peth ' mor tro yn ngwyneb y rhai yna. Ee ddywed yr hanes mai i fedydd Ioan eu bedyddiwyd. I ba beth, gan hyny Mr. Hughes, yr ail- fedyddiodd Paui hwy, os oedd bed- ydd Ioan yr un â'r bedydd Cristion- ogol, ac yn ateb yr un dyben ? Ai gwell y gwyddoch chwi pa beth yd- oedd bedy'dd Ioan, nag y gwyddai Paul ? Ni allasai yr un o ddys- gyblion Ioan glywed fod yr Tsbr^'d Glân 'wedi disgyn ; liy., tra y par- âodd gweinidogaeth loan, oblegyd ar ol i'w weinidogaetliddarfod y disgyn- odd, sef ar ddydd y i'entecost; gan hyny, gwelwn yn aailwg, yn ol Slr. Hughes, nas galiai bedydd loan fod yn un Cristionogol o gwbl. T mae fy nghyfaill wedi lled addef y pwnc, pan y dywed, "cyu beìled ag jv oedd yn cyrhaeddyd." T mae y froddeg yna yn rhoi ar ddyall i mi eich bod chwithau yn barnu nad oedd^ yn cyrhaedd yn bell iawn. Eto, " ond atolwg pwy a ddysgodd ddeclireu