Wedi'r arolwg bersonol o'r rhesymwaith a'r datblygiadau mewn dysgu gwyddoniaeth yn yr ysgol gynradd, ac wedi bod yn gysylltiedig â phob agwedd o'r hyn a gyfeirir ato, teg yw dweud fy mod yn credu fod y problemau a ganlyn yn aros i'w hwynebu yn y dyfodol (heb fod mewn trefn pwysigrwydd): 1. Argyhoeddi llawer o athrawon fod dysgu o'r math hwn yn bosibl. 2. Argyhoeddi athrawon fod hawl gan blant i brofiadau yn y rhan hwn o ddiwylliant. Diweddglo ATHROFA GOGLEDD DDWYRAIN CYMRU A YDYCH YN CHWILIO AM Y CWRS IAWN? CYRSIAU GRADD B.Ed. ANRHYDEDD [Pnfysgoi Cymru) Cyfle ddysgu am agweddau modem a diddorol o ddysgu. gan gynnwys Dysgu Gyda Chymorth Cyfrifiadur a Byd Gwaith Arbenigo. gyda rhagolygon swyddi dysgu da, yn un or meysydd canlynol Astudiaethau Busnes, Dysgu mewn Ysgol Gynradd. Gwaith leuenctid a Chymuned B.A. gydag ANRHYDEDD (Astudiaethou Cyfunol) Gradd todem gyda phosibiliadau swyddi eang Arbenigo yn y canlynol Saesneg Hanes neu Astudiaethau'r Amgylchfyd (Disgwyl cadomhád tertynol oddi wrth Brifysgol Cymru ynglýn à'r Anrhydedd) B.Sc. ASTUDIAETHAU CYFRIFIADUROL (Prifysgol Cymru) Cwrs tair blynedd Ilawn-amser gyda phwyslois ar Gyfrifiaduroeth Masnachol M.Ed. mewn DATBLYGIAD PROFFESIYNOL (Prifysgol Wisconsin U D A Cwrs blwyddyn Ilawn-amser gyda chwe mis yn Athrofa Gogledd Ddwyram Cymru a chwe mis yn Unol Daleithiau'r America. Manylion peliach om y cyrsiou uchod (a Ilawer mwy) oddi wrth Dr terry Read. Cytarwyddwr Gwasanethau Rheoli. Athrofo Gogledd Ddwyrain Cymru. Glannau Dyfrdwy. Clwyd CH5 4BR Ffon 0244 817531 3. Creu awydd yn yr athrawon i ymgymeryd â'r gwaith. 4. Argyhoeddi'n gyffredinol fod gwyddoniaeth yn rhan annatod o fywyd a diwylliant dynoliaeth. 5. Dangos a dysgu'n gyffredinol nad corff o wybodaeth yn unig yw gwyddoniaeth ond ffordd i archwilio ac i egluro ffenomenau byd a bywyd. 6. Arbrofi a datblygu ffordd gytbwys o asesu cynnydd a datblygiad y plentyn yn y prosesau. 7. Argyhoeddi gwleidyddion na ellir cwtogi ar y naill law a disgwyl gwyrthiau ar y llaw arall. Dip. H.C. (Pnfysgol Cymru) Cwrs dwy flynedd unedol yn coniatau fyfyrwyr gynllunio eu rhaglenni eu hunam o ddewis eang yn y meysydd canlynol Astudiaethau Busnes. Celfyddyd Greadigol a Mynegiannol, Astudiaethau Amgylchfyd Addysg Dynoliaethau. Mathemateg, Ystadegau a Chyfrifioduraeth, Gwyddoniaeth, Gwyddoniaeth Gymdeithasol Cymhwyster ar ei ben ei hun neu yn bosibl ei ddefnyddio fel Rhan o Gwrs Gradd DIPLOMA GENEDLAETHOL UWCH Cyrsiau Ilawn-amser neu "sandwich" mewn Astudiaethau Busnes. Cemeg. Astudiaethau Cyfrifiaduraeth. Dyhnio Graffeg. Gwaith Eglurebol. Dyhnio 3D a Pheinanneg (Aeronoteg. Mecanyddol. Cynhyrchu, Trydanol ac Electronig] CWRS YSGRIFENYDDOL UWCH(R.S.A.,P.A. Dip.) Cwrs blwyddyn Ilawn-amser yn arwain at Ddiploma Cynorthwywr Personol Mae'r cwrs yn addas bobl ó chymwysterou Lefel neu Radd DIPLOMA YSGRIFENYDDOL UWCH A CHYFATHREBU Cewch hyfforddiant ar gyfer gyrfa ysgrifenyddol. weinyddol. gwaith ym myd y cyfryngau. neu waith cyfieithu. Y cyton sydd yn ofynnol yw Gradd neu Safon da yn y Gymroeg Rhoddir ystynaeth arbennig ymgeiswyr hyn sydd à diddordeb ond heb y cymwysterou uchod