Skip to main content

tuag at gymhlethdod cynyddol. Erys tua 75 y cant o folecylau'r bydysawd yn hydrogen syml, ond mae ein prif ddiddordeb ni yn y llyfr hwn yn y 25 y cant sy'n weddill. Yn yr un modd, haenen denau ar wyneb ein planed yw'r bîosffêr ac ynddi y trig yr holl organebau byw. Hyd yn gymharol ddiweddar bychan iawn ydoedd nifer a dylanwad Homo sapiens sapiens ar y biosffêr. Gweddnewidiodd llwyddiantalluosogiaddiweddar y dyn technolegol yr hen batrwm biolegol. Gynt yr oedd pob anifail, a dyn yn eu plith, yn gaeth i'r amgylchfyd, ond bellach llwyddodd dyn drwy harneisio ffynonellau newydd o ynni i feistroli, ac yn wir, i reoli ei amgylchfyd. Oherwydd fod y llyfr yn trafod meysydd mor eang, mae'n anorfod fod rhai bylchau yn yr ymdriniaeth. Rhaid ymddiheuro am y rhain, gan gofio mai tasg gwbl amhosibl fyddai cynnwys holl agweddau'r creu mewn un gyfrol. Rhywdro, efallai, fe ddaw cyfle i lenwi rhai o'r bylchau hyn. R. GARETH WYN JONES JOHN LL. W. WILLIAMS ATHROFA GWYDDONIAETH A THECHNOLEG PRIFYSGOL CYMRU PARC CATHAYS, CAERDYDD UN O GOLEGAU PRIFYSGOL CYMRU Prifathro: A. F. Trotman-Dicrenson, d.sc. Cynigir CYRSIAU GRADD mewn ASTUDIAETHAU PENSAERNIOL ASTUDIAETHAU MORWROL: CLUDO CYDWLADOL DAEARYDDIAETH MASNACH FORWROL TECHNOLEG FORWROL ASTUDIAETHAU SAESNEG MODERN BANCIO A CHYLLID BIOLEG GYMWYSEDIG CEMEG CEMEG POLYMERAU A THECHNOLEG CYFRIFEG CYNLLUNIO DINESIG ECONOMEG ECONOMEG BUSNES ECONOMEG DDIWYDIANNOL ELECTRONEG FFERYLLEG FFISEG GYMWYSEDIG FFISEG GYFLWR SOLED GWEINYDDIAETH BUSNES GWLEIDYDDIAETH MATHEMATEG AT CHYMWYSIADAU OPTEG OPHTHALMIG PEIRIANNEG DRYDAN AC ELECTRONEG PEIRIANNEG FECANYDDOL PEIRIANNEG GYNHYRCHU PEIRIANNEG SIFIL SEICOLEG ALWEDIGAETHOL SEICOLEG GYMDEITHASOL GYMWYSEDIG Y GYFRAITH YSTADEGAETH GWYDDOR YR AMGYLCHEDD/ CEMEG BUR A CHYMWYSEDIG Darperir nifer o gyrsiau wedi-gradd, a chynigir ysgoloriaethau ymchwil. Ceir y Prospectws a phob manylion oddi wrth y Cofrestrydd Academaidd, UWIST, Caerdydd CFl 3NU. 52