Wedi'r ddwy ddarlith agoriadol cafodd y gynhadledd bedwar cyflwyniad o sefyllfaoedd cyfoes. Un o Frasil gan Bresbyteriad o Ogledd Iwerddon, un am Affrica gan Babydd o'r Iseldiroedd, un gan Wyddel Efengylaidd sy'n gweithio ar y llinell "heddwch" yn Belfast, ac un gan Indiad sy' wedi bod yn gweithio yn Handsworth a Southall. Ef oedd y parotaf weld egwyddorion Celtaidd (ymlyniad at Ie a theulu a gweddi), ymhlith tlodion mewnfudol y dinasoedd Seisnig. Dro ar ôl tro yn y grwpiau trafod yr oedd pobl o Hafren Furnisherg Celfi a charpedi ar gyfer pob Celfi a charpedi ar gyfer ystafell yn y tÿ o'r gegin gefn i'r festrioedd ac ystafelloedd eraill llofft uchaf. mewn capeli ac eglwysi. Dewis helaeth o gelfi modern a thraddodiadol gan gynnwys celfi hen debyg wedi eu hatgynyrchu. Prisiau cystadleuol a gwasanaeth cludo yn rhad ac am ddim. Ar agor Llun i Sadwrn 9.00 tan 6.00 Popeth ar gyfer cartref a chapel yn Hafren. UN SIWRNE UN LLE UN LLWYTH UN LLOFNOD gefndiroedd amrywiol yn gytûn fod y patrwm Celtaidd yn ddeniadol ac yn llawn gwersi genhadu yn ein cyfnod ni, ond yn cydnabod hefyd bod y strategaeth Awstinaidd o gynllunio a phenderfynu a disgyblu yn bethau na ellid eu hepgor. Amcan BIAMS yw meithrin ysgolheictod ym maes astudiaethau cenhadaeth. Ni bu'r astudiaethau hyn yn bwysig hyd yn hyn yn ein colegau diwinyddol. (Mae 'na ddadl yn Saesneg rhwng Mission Studies neu'r Missiology a ddefnyddir yn America.) Ond y mae'r amser yn dod pan yw deall egwyddorion a phatrymau cenhadu yn mynd fod yn dra phwysig os ydym osgoi apelio at chwedlau a rhagfarnau. Felly yr oedd yn y gynhadledd bobl amrywiol eu cefndir, ysgolheigion, pobl sydd yn ymgodymu â meithrin agwedd genhadol yn yr eglwysi heddiw, yn ogystal â phobl sydd â phrofiad ymarferol mewn cenhadu adref neu dramor. Y genhadaeth Gristnogol yw'r diddordeb sy'n eu dwyn ynghyd o amrywiaeth eang o enwadau. Yn sgîl y ddisgyblaeth y mae cyfeillgarwch ecwmenaidd ymarferol yn tyfu a'r gras o gyd-addoli yn falm ac yn galondid. Gobeithio y tro nesaf y bydd eraill heblaw myfi yn cynnal baner Cymru! LLANIDLOES Nos Iau ar agor tan 8.00 o'r gloch. Ffôn: 01686 412137