Astudiaeth Feibtaidd Oerairu Morse Darllen:- 1 Corinthiaid 18:1-11 Yn nhymor yr Hydref, mae'n naturiol ni feddwl am y Cynhaeaf. Tra'n diolch am gynhaeaf y meysydd a'r moroedd, rhaid cofio hefyd am gynhaeaf ysbrydol a'r angen lenwi'rysguboriau yn ein dydd ni. Cawn batrwm diddorol iawn i'w ddilyn yng ngweinidogaeth Paul yng Nghorinth ynglŷn â hyn. Cyfle Annisgwyl. (adn. 2) Mae'r cyfle i efengylu yn codi yn y mannau mwyaf annisgwyl. Pwy feddyliai y byddai'r efengyl yn cael tir ffrwythlon yng Nghorinth, dinas fawr a'i phechod yn fwy? Doedd y cyfnod ddim yn addawol chwaith i'r dasg o efengylu cyfnod erlid oedd hwn a nifer o lddew wedi cael gorchymyn i adaejj|pufain. Eto, gwelodd ei gyfle i gyhoeddi'r ffydd ered ylla'r lywydd ysb yn anffafriol. Heddiw, yn Gymru flon, mae'n bod yn effro ac yn baro cyi'r am y gobauth ynom trwy ras Duw. Dy^P'r aw a dyma'r lle Bellinm ofyn Dduw roi cyfleaFni ran ffydd ag ystod yr wythnos ho fyddwn o ddifrif ac y effro bydd Duw cyfle i ni! Cydry eithedigd faan. Mae nifer oJppbl edi digalonw yn oherwydd metjpfnt ac unigrwyd Paul gwmni drws bach o gredinwyr, A la a priscila, i'w gynnal sicr, bu dipyllo rannu a gweddïo yn wnïo'r pebydi Duw ddim wedi bwri fel Cristn yn fychan. ond maint gweddigar y criw! Ceisio argyhoeddi pawbr(aln. 4) Mae'n dda meddwl am unigolion a cheisio eu hennill drwy garedigrwydd, cyfeillgarwch a gweddi, ond rhaid dysgu hefyd y ddawn o daflu'r rhwyd i'r dyfnder am ddalfa. Pan ddechreuodd ei waith, defnyddiodd y cyfrwng mwyaf naturiol i gyrraedd pobl, y synagog. Ceisiodd Paul argyhoeddi Iddewon a Groegiaid yng Nghorinth ynglýn â'r ffordd newydd. Rhaid cofio o hyd mai gwahoddiad agored i bwy bynnag a ddaw yw gwahoddiad yr efengyl. Rhaid ceisio argyhoeddi pawb! Neges ganolog. (adn. 5) Mae'n hawdd cael pobl siarad ac i fynegi eu barn ar grefydd, ar y capel ac ar Gristnogîon ond cyfrinach efengylu yw ceisio cael pobl i fynegi barn ar berson lesu Grist. Pwy oedd lesu? Beth wnaeth'e? Ydy lesu'n berthnasol heddiw? Dyma'r cwestiynau pwysig. Mae'n hanfodol dechrau lle mae pobl ond rhaid cael y nod yn glir, dod benderfyniad ynglýn â lesu. Gwrthwynebiad. (adn 6-7) Mae'n anochel y bydd gwrthwynebiad efengylu oherwydd bydd rhai yn siwr o galedu eu calonnau yn erbyn y gwirionedd. Nid yw'n iawn chwilio am wrthwynebiad ond rhaid bod yn barod amdano. Yn anffodus, daw'r gwrthwynebiad weithiau o'r "tu mewn" oddi wrth "pobly pethe". Ymateb Paul hyn oedd symud allan a'u gadael i'w tynged! Dyma benderfyniad anodd iawn, gwybod pryd symud ymlaen a gadael y rhai sydd yn gwrthod y neges ac yn elyniaethus iddi. Rhaid gofyn am ddoethineb mawr wneud hyn. Peth ofer yw taflu gemau o flaen moch! Llwyddiant.(adn. 8) Os bydd rhai yn gwrthwynebu, diolch i Dduw mae rhai yn derbyn. Does dim byd yn rhoi mwy o bleser mi na gweld rhywun yn dod yn Gristion, trwy edifeirwch a ffydd. Os oes Ilawenydd yn y nef pan fydd un pechadur yn edifarhau, yn sicr mae llawenydd hefyd yng nghalonnau'r saint. Un o'r pethau mwyaf calonogol am oedígaet 's us oedd yr effaith a gafodd hyn ar ei de ac ar y gymdeithas yn gyffredinol. Wedi ennill un i'r ffydd rhaid dechrau gweddïo wedyn am weddill Calondia (adn 9 10) rhywun fel faul yn ei godi o'l iselder, cafodd weledigaeth galonorol iawn. hon." Dyma galondid mawr, gwybod bod yr Alglwydd gyda ni a'i fod yn ein danfon ni allan i gyrraedd ei bobl ef. Mae gan yr Arglwydd ei bobl, ac mae'r ysbryd ar waith yn eu paratoi dderbyn y neges yn ei amser Ef! Adeiladaeth. (adn. 11) Dywedodd rhywun nad yw'r gwaith o efengylu wedi ei gwblhau nes bod y Cristnogion newydd wedi cael eu hyfforddi a'u trwytho yn y gair er mwyn iddynt hwythau yn eu tro gyrraedd eraill. Dyma beth ddigwyddodd yng Nghorinth. Arhosodd Paul yno am flwyddyn a chwe mis i ddysgu gair Duw. Rhaid i ninnau hefyd osgoi'r temtasiwn adael Cristnogion newydd i'w tynged wedi iddynt ddod i'r bywyd. Rhaid ni eu meithrin a'u magu yn y ffydd am gyfnod penodol, rhywbeth rhwng deunaw mis a dwy flynedd.