CALENDR NADOLIG 1986 tieni mae U.ò.P.G., Cymorth Cristnogol a CAFOD (The Catholic Fund for Over- seas Development) wedi cydweithio i gynhyrchu Calendr Nadolig 1986 ac fe fydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Archebwch gopïau o'r Calendr oddi wrth: Rheinallt A. Thomas, Trefnydd Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol, C.P.G.C., Lôn Popty, Bangor, Gwynedd LL57 1 DZ. (Cyhoeddir y Calendr ar ran Cyngor Ysgolion Sul Cymru gan U.S.P.G., Cymorth Cristnogol a CAFOD). Oherwydd amlder y defnyddiau a gyflwynwyd ynglyn â'r Nadolig, bu'n rhaid gohirio cynnwys ail erthygl Mr. Alun Davies yn Trafod yr Atodiad' tan y rhifyn nesaf. Ymddiheurwn i Mr. Rhidian Gríffiths o'r Llyfrgell Genedlaethol am gamgymeriad a wnaed yn yr erthygl gyn- taf. Mr. Gnffiths a fu'n gyfrifol am sicrhau fod cynnwys cerddorol yr Atodiad wedi ei osod yn glir ac yn gywir, ac nid Mr. Huw Williams fel y dywedwyd. (Gol). "Angrediniaeth, gad fi'n llonydd." YMDDIHEURIAD CYNNWYS Nodion Golygyddol 3 Sylfeini Cred 4 Jean Calvin Dr. J. Gwynfor Jones Dadfythu'r Nadolig 6 Maurice Loader Cerddoriaeth Ysbrydoledig 8 Gareth Blainey Emynau 10 Gwilym Morris, Dafydd Owen Yr Un Gwahanoi 1 Marged Pritchard Thomas Coke 12 Eric Edwards Holi'r Prifathro 14 Dafydd G. Davies Cyd-Addolwn 16 Teyrnas Dafydd 18 Dr. Gwilym H. Jones Wigwam '86 19 Gwenan Creunant, Casi Tomos Gair o'r Gair 20 D. Hugh Matthews Y Ddalen Ddiwinyddol 21 E. Stanley John Emyn Heddwch 22 T. Elfyn Jones Y Gerdd Gomisiwn 23 T. Arfon Williams Cylchgrawn dau-fisol yw 'Cristion'. Fe'i cyhoe- ddir gan Bwyllgor cyhoeddi 'Cristion' ar ran yr eglwysi canlynol; Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Yr Eglwys Fethodistaidd, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Undeb Bedyddwyr Cymru a'r Eglwys yng Nghymru. Golygydd: Eifion Powell, 3 Heol Sant Ambrôs, Y Waun, Caerdydd CF4 4BG. Ffôn: 0222-612479. Cyfraniadau, llythyrau a llyfrau i'w hadolygu i'r cyfeiriad hwn. Bwrdd Golygyddol: lorwerth Jones, John Rice Rowlands, W. Hugh Pritchard, T. Bayley Hughes, Selyf Roberts. Cynllunydd: Marian Delyth. Trysorydd: D. Wynford Jones, 17a High St., Aberystwyth. Cadeirydd y Pwyllgor Rheoll: John Rice Rowlands. Cylchfediad, Dosbarthu a Hysbysebíon: Glyn Lewis Jones, Ueifior, 60 Danycoed, Aberystwyth. Argraffwyr: Tÿ John Penry, 11 Heol Sant Helen, Abertawe. Clawr: Calendr Adfent Cyngor Ysgolion Sul Cymru.