Dros Yn erbyn Ymchwil mewn Geneteg: Ymchwil mewn Geneteg: Astudiaethau cyswllt Astudiaethau dolennol Sgrinio: Sgrinio: Mae gan y rhan fwyaf o ddoluriau duedd Nid yw pob claf â genyn neu nodwr yn datblygu'r enetegol; felly, gall nodwyr genetaidd dolur. /molecwlar fod o gymorth mewn diagnosis Diffinir terfynau ^normaliaeth' gan feddygon. cynnar a thriniaeth ataliol Cysylltiadau rhwng amlygiad-dolur: Cysylltiadau rhwng amlygiad-dolur: Gellir defnyddio nodwyr ac felly risg. Yn mesur amlygiad diweddar yn unig Yn ddefnyddiol pan wyddys y dogn Nid yw'r dewis o'r nodwr neu'r dogn "bywydegol-effeithiol' angenrheidiol yn amlwg yn ddieithriad Prognosis: Prognosis: Gall gynnig risg sy'n fesuradwy ac felly Mae'n debyg na fydd y risgiau priodoladwy ond rhoi gwybodaeth brognostaidd ddefnyddiol yn fesuradwy am ddoluriau un genyn, ac nid doluriau aml-enyn. Triniaeth: Beth yw effeithiau fymorhir y cyffuriaau a Argaeledd cyffuriau[genetkally engineered thriniaeth ailosod genyẃnau? and gene replacement therapy] Ni all 'wella' doluriau dmlffactoraidd Gall 'wella' doluriau un genyn Ni ellir broffwydo yn ddieithriad sut y bydd Cynllunir triniaeth yn unol â chyfansoddiad unryw unigolyn yn ymateb bywydegol ac ymateb yr unigolyn Pa ffactorau ar wahâm I'r genynnau all effeithio ar y ffordd o ymateb? Economeg: Economeg: A fydd arian yn cael ei arbed yn y pen Rhannu cymdeithas ymhellach I'r tlawd a'r draw? cyfoethog. Materion moeegol: Materion moesegol: Cwnsela genetaidd Iiunigolion ac I rieni yn Gall nad yw'r wybodaeth sydd ar gael fod yn ystod beichiogrwydd fel y gallant wneud ddigon cywir penderfyniadau [informed] A all hyn arwain at ffyrdd sydd yn foesegol annerbyniol? A ellir ac a ddylid monitro'r gwaith? Gwybodaeth: Gwybodaeth: Gellid dadlau taw dyma'r unig ddisgyblaeth Nid yr unig ddisgyblaeth a all gynnig sy'n cynnig quantifiable research results gwybodaeth [robust] neu ddefnyddiol. Byth a beunudd yn 'cwrso'n cynffon' ni fyddwn byth yn gwybod am bob genyn 'gwael' a'u ffordd o ?ryngweithio. Tabl 1: Crynodeb o'r dadleuon dros ac yn erbyn Ue geneteg yn nyfodol epidemioleg. Cyfeiriad e-bost: l.davies@lshtm.ac.uk