CYNNWYS (CONTENTS) Tudalen/Page WHEAT, PEAT AND LEAD: SETTLEMENT PATTERNS IN WEST WALES, 1500-1800 A. J. Parkinson 111 YR EGLWYS 'WIWLWYS Olau' a'i BEIRNIAID Geraint H. Jenkins 131 OF PAUPERS AND WORKHOUSES E. Alwyn Benjamin 147 HUMAN AFFLICTIONS: A STUDY OF THE NORTH CEREDIGION CENSUS RETURNS, 1851-71 E. Alwyn Benjamin 155 COMMINS COCH PRIMARY SCHOOL, 1929-1979 R. F. Walker 161 A GROUP OF BURNT MOUNDS AT MORFA MAWR, ABERAERON George Williams 181 EXCAVATION AND SURVEY AT CARDIGAN CASTLE K. Murphy and C. O'Mahoney 189 ADOLYGIADAU/REVIEWS 219 ADRODDIAD BLYNYDDOL/ANNUAL REPORT 224 CYFRIFON/STATEMENT OF ACCOUNTS 227 DARLUNIAU/ILLUSTRATIONS LLUNIAU/PLATES FFIG./FIGS X, 8-13 X, 2-13 Ffurfiwyd Cymdeithas HYNAFIAETHWYR SIR Aberteifi ym 1909. Ataliwyd ei gweithgarwch ym 1940 ond ailgychwynnwyd ym 1947. Dylid anfon pob cais am gael traddodi darlith yng nghyfarfodydd y Gymdeithas at yr Ysgrifennydd Mygedol. Dylid anfon deunydd i'w gyhoeddi, ynghyd a llyfrau i'w hadolygu, at y Golygydd Mygedol (Adran Hanes Cymru, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth). Y tanysgrifiad blynyddol yw £ 5.00 (Gwr a Gwraig £ 6.50). Gofynnir i aelodau dalu eu tanysgrif- iadau yn brydlon ar 1 Ionawr. Argymhellir defnyddio Archeb Banc. Gellircael ffurflenni oddi wrth yr Ysgrifennydd Mygedol. Estynnir croeso cynnes i bob aelod newydd gan y Gymdeithas. THE CARDIGANSHIRE ANTIQUARIAN SociETY was formed in 1909. It suspended operations in 1940 but resumed its activities in 1947. Offers of papers to be read at meetings of the Society should be addressed to the Honorary Secretary. Material for publication and books for review should be sent to the Honorary Editor (Department of Welsh History, University College of Wales, Aberystwyth). The annual subscription is £ 5.00 (Husband and Wife £ 6.50). Members are requested to pay their subscriptions promptly on January 1. The use of a Banker's Order is recommended. Forms are available from the Honorary Secretary. The Society warmly welcomes new members.