LLYFRAU ERAILL EFRYDIAU ATHRONYDDOL 1948. Cyfrol .XI. Golygwyd dros Adran Athronyddol Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru gan R. I. Aaron. Gwasg Prifysgol Cymru. Tt. 60. 2/6. Cynnwys :Y Ddirfodaeth Gyfoes yn Ffrainc, Marcel a Sartre, gan D. Myrddin Lloyd: Rhag- dybiau, gan David Phillips: Gwybod a Dat- guddiad, gan (i) J. R. Jones, (ii) Pennar Davies: Nodyn-Cynhadledd Harlech 1948, gan Hywel D. Lewis. THE WELSH ANVIL— YR EINION. Golyg- ydd: Alwyn D. Rees. Cyhoeddwyd dros Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru gan y Silurian Books, Llandebie. Cyfrol 1. Ebrill 1949. 3/6 (3/- i danysgrifwyr). Dywed y Golygydd mai amcan 'Yr Einion' yw hybu trafodaeth ymhlith hen fyfyrwyr Prif- ysgol Cymru ac i roddi iddynt foddion i fyn- egi'u syniadau ar faterion deallol a chymdcith- asol. Cynnwys y gyfrol hon bedair o ysgrifau yn Gymraeg ac wyth yn Saesneg gan ysgrifen- wyr adnabyddus. HUNANGOFIANT RHYS LEWIS, Gweinidog Bethel, gan Daniel Owen. Argraffiad newydd wedi'i olygu gan yr Athro Thomas Parry, Bangor. Caerdydd: Hughes a'i Fab. 1948. Tt. 341. 8/6. Y mae'r argraffiad hwn "wedi ei ddiwygio," a diweddarwyd yr orgraff yn unol â safonau cyfoes. MATHONWY HUGHES Clerc tan y Llywodraeth yn gofalu am Swyddfa Adran y Weinyddiaeth Amaethyddol a'r Pwyllgor Sir, yn Wrecsam. Genedigol o Ddyffryn Nantlle, Arfon, a nai i'r diweddar Silyn. D. EIRWYN MORGAN Gweindog gyda'r Bedyddwyr ym Mancffosfelen, Pontyberem. Golygydd "Seren Gomer," a dar- par ymgeisydd y Blaid Genedlaethol yn Llanelli. A. JENKINS-JONES Myfyriwr yng Ngholeg Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan. HARDY NAYLOR Gŵr'o Sais a ddysgodd Gymraeg ac a'i sefydlodd ei hun yn Llangwm, yn nwyrain Meirionnydd, lle y mae'n amaethu. BOBI JONES Myfyriwr yn adran y Gymraeg yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd. AMGUEDDFEYDD GWERIN (Folk Mus- eums) gan Iorwerth C. Peate. Gwasg Prifys- gol Cymru, 1948. Tt. 63. 2/6. Cyfrol ddwyieithog yn ymdrin â phwrpas am- gueddfa a'r syniad o amgueddfa werin a hanes ei datblygiad, gan roddi sylw arbennig i'r Am- gueddfa Werin Gymreig yn Sain Ffagan. DIRECT WELSH. The Coedybrain Course (Cwrs Coedybrain), by W. D. Thomas, B.A. Part 2. Cardiff: The Castle Book Co. Pp. 118. 2/6. Fe'i bwriadwyd, megis Part 1, at iws ath- rawon ,ac yn fwyaf arbennig ar gyfer dysgu'r iaith i ddisgyblion nad yw'r Gymraeg yn 'famiaith' iddynt. DYDD YR ARGLWYDD. Cyhoeddwyd gan Gyngor Cenedlaethol Cymru o Gymdeithas Cadwraeth Dydd yr Arglwydd. Dinbych: Gwasg Gee. 1948. Tt. 103. 1/6. Cynnwys anerchiadau, ysgrifau a cherddi gan gynrychiolwyr gwahanol ganghennau'r Eg- lwys Gristnogol ar bwnc cysegredigrwydd y Sul. Rhagair gan y Parch. R. T. Gregory. EMYNAU'R GAIR, gan R. R. Williams.. Lerpwl: Gwasg y Brython. Tt. 63. 1948. 3/6. Cyfieithiadau i'r Gymraeg o "emynau fel y'u ceir yn Llyfr Hymnaù Eglwys Bresbyteraidd yr Unol Daleithiau, ag eithrio un neu ddau." CYFLWYNO